choke your neck

Choke Your Neck – Pidgin English Definition


choke your neck
(choke yo neck)

Definition: choke your neck; to get in trouble
Used In A Sentence: Eh boy, you bettah get ova hea befo I choke your neck!
In English?: Get over here… Don’t make me say it again!

More from e-Hawaii Staff

before time

Before Time – Pidgin English Definition before time (befo time) Definition: before;...
Read More